31 Μαΐου 2010

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διευθυντής/τρια του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας- Μισθός: 1850 -2100 € καθαρά το μήνα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διευθυντής/τρια του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και μεταπτυχιακού
Tουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε θέση ανάλογων απαιτήσεων.
Εμπειρία στη διαχείριση, διοίκηση & συντονισμό προσωπικού & εθελοντών.
...Ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων.
Ικανότητα
στην τεχνική, οργανωτική & οικονομική ανάπτυξη, με εμπειρία στην
τήρηση & εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης.
Άριστη γνώση Ελληνικών (στο γραπτό και προφορικό λόγο).
Άριστη γνώση Αγγλικών (στο γραπτό και προφορικό λόγο).
Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον δικτύου.
Μισθός: 1850 -2100 € καθαρά το μήνα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση director@amnesty.org.gr το αργότερο ως την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010.